Podstawa Prawna

Jak przekazać darowiznę na Cerkiew i odliczyć ją od podatku!

Jedną z ulg, jaka czeka na podatników to możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek.

Kto może zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe o darowizny przeznaczone na cerkiew?

Z ulgi tej mogą skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Ulga ta nie przysługuje natomiast w odniesieniu do dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych „liniowo”.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?

Aby odliczyć omawianą darowiznę od podstawy opodatkowania, należy w formularzu zeznania rocznego wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego (przynajmniej jego nazwę i adres).

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy?

Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Ustawodawca nie przewidział możliwości odliczenia darowizny na cel kultu religijnego przekazywanej w formie gotówkowej, a zatem nie odlicza się tzw. „tac”, czy „kopert” wręczanych w trakcie kolędowania.

Co właściwie możemy odliczyć i w jaki sposób należy rozumieć „cele kultu religijnego”?

W ustawie nie znajdziemy definicji legalnej tego wyrażenia. Na podstawie wypowiedzi doktryny i wydanych do tej pory interpretacji prawa podatkowego można natomiast przyjąć stosunkowo szerokie znaczenie tego sformułowania. I tak za darowizny realizujące ten cel możemy uznać zarówno wpłaty na poczet działań bezpośrednio związanych z publicznym kultem religijnym, jak i związane z nim pośrednio (np. budowę kościoła, remont ołtarza).

Kto może być adresatem takiej wpłaty?

Katalog podmiotów jest bardzo szeroki. W praktyce fiskus nie kwestionuje darowizn na rzecz kościołów, kościelnych osób prawnych, związków wyznaniowych. We wszystkich tych przypadkach istotne jest to, by darowizna została dokonana na rachunek bankowy i by została dokonana właśnie na cele kultu religijnego. Nadmienić trzeba jednak, że nie jest możliwe odliczenie takiej darowizny na rzecz osoby fizycznej. Ulga nie będzie zatem przysługiwała w przypadku wpłaty na konto proboszcza – również wtedy, gdy parafia nie ma swojego rachunku bankowego.

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?

Ustawa przewiduje górny limit odliczenia – nie może ono przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

Kwoty, które zostaną w ramach ulgi odliczone od podstawy opodatkowania, są sumowane z innymi darowiznami podlegającymi takiemu odliczeniu: darowizny na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego lub związane z krwiodawstwem.

Czy tylko osoby fizyczne mogą zastosować tę ulgę, czy osoby prywatne także?

Z bardzo podobnych preferencji z tytułu darowizn na cele kultu religijnego korzystać mogą podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Istotną różnicą jest tu wyższy –10% – limit odliczenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.): art. 26 ust. 1 pkt 9), art. 26 ust. 5 pkt 1), art. 26 ust. 6b, art. 26 ust. 7 pkt 1).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.): art. 18 ust. 1 pkt 7), art. 18 ust. 1a, art. 18 ust. 1c, art. 18 ust. 1g.